PROVOZNÍ ŘÁD MOBILNÍCH MASÉRSKÝCH SLUŽEB

PROVOZNÍ ŘÁD

MOBILNÍCH MASÉRSKÝCH SLUŽEB-

"Léčebné terapie a masáže"

Provozovatel :

VLADIMÍRA KALACH

se sídlem E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město
IČ 73335185                                                                                                                                                                           DIČ CZ625119020- není plátcem DPH

Provozní doba: dle předchozích telefonických nebo osobních objednávek
Odpovědná osoba : VLADIMÍRA KALACH

Kontaktní údaje:

telefon: 702158327

e-mail: lecebneterapieamasaze@seznam.cz                                                                                                               doručovací adresa: E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město

web: https://www.lecebneterapieamasaze.cz/

Dosažené vzdělání:

 • Gymnázium 1977-1981
 • Všeobecná zdravotní sestra-pomaturitní kvalifikační studium (1996-1998)
 • Osvědčení o rekvalifikaci MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE 2011
 • Osvědčení o absolvování kurzu MASÁŽE TĚHOTNÝCH 2012
 • Osvědčení o absolvování lektorského kurzu MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ 2012
 • CERTIFIKÁT DORNOVA METODA PLUS A BREUSSOVA MASÁŽ 2012
Fyzická osoba podnikající a poskytující služby na základě Živnostenského listu vydaného dne 3. 3. 2004 - IČ: 73335185:• živnost volná od 3. 3. 2004

• živnost vázaná od 14. 3. 2012

• Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby od 14. 3. 2012

I. Druh a rozsah poskytovaných služeb:

 • Masáže klasické, relaxační
 • Masáže speciální
 • Masáže těhotných
 • Masáže dětí
 • Breussova masáž
 • Dornova metoda
 • poradenská a lektorská činnost
 • a další následné specifické masáže a terapie na základě získání stávajícího a následného vzdělávání

II. Podmínky k poskytnutí služby:

Služby jsou poskytovány na základě telefonických i osobních objednávek v čase a v místě smluveném se zákazní- kem. Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve firemním prostředí v prostorách k to- muto účelu vyčleněných, ve sportovních zařízeních, dle požadavku zákazníka. Masér využívá prostor a sociálního zařízení u zákazníka. K poskytnutí mobilních masérských služeb je nutné zajištění následujících podmínek:
 • možnost dojezdu a parkování před budovou, kde se má služba uskutečnit
 • případě umístění prostor vyčleněných k poskytnutí objednané služby od 2. NP výše-výtah nebo zajištění odnosu masérského stolu a pomůcek
 • dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu
 • dostatečné osvětlení místnosti
 • větratelná místnost
 • nekuřácké prostředí
 • vhodné hygienické podmínky
 • přístup k pitné tekoucí teplé vodě
 • možnost převléknutí se do pracovního oděvu
 • zdravotní stav zákazníka odpovídající požadavkům na objednanou službu
 • bezpečí provozovatele-maséra při příchodu, provádění služby a při odchoduObjednat si mobilní masérské služby neznamená objednat si sexuální služby- ty neposkytuji.

III. Popis pracovní činnosti

Před poskytnutím služby pracovník rozloží masážní stůl, převleče se z civilního oděvu do oděvu pracovního a umy- je si ruce pod tekoucí teplou vodou s použitím vhodného mycího, popř. desinfekčního prostředku (MIKASOFT, MI- KASOFT GEL FINE, MIKANO TR - pozn. rozpis dezinfekčního programu je přílohou provozního řádu).Masážní stůl je opatřen pro každého zákazníka zvlášť vždy čistým prádlem (prostěradlem, popř. jednorázovou papí- rovou podložkou). Po poskytnutí služby si pracovník opět umyje ruce pod tekoucí teplou vodou s použitím vhodné- ho mycího prostředku, desinfikuje masážní stůl, uloží jej zpět do převozního obalu a převleče se do civilního oděvu  

IV. Použité prostředky a pomůcky:Pro poskytované služby pracovník používá:- přenosný masážní stůl přepravovaný v ochranném obalu- prádlo (ručníky, prostěradla) z materiálu, který lze vyvářet nebo prát při  vyšších teplotách a žehlit- jednorázová prostěradla a podložky- masážní oleje rostlinné a minerální, masážní emulze, aromaterapeutické oleje,masti a krémy

- jednorázové ubrousky pro utření případných zbytků masážního prostředku

V. Manipulace s prádlem

Čisté prádlo (ručníky, prostěradla, pracovní oděv) je k zákazníkovi přepravováno jednotlivě v jednorázových igelitových obalech a chráněno před znečištěním. Použité prádlo je po každém zákazníkovi uloženo a odváženo v neporušeném igelitovém obalu k vyčištění. Pro každého zákazníka je poskytováno jednorázově.Použité prádlo odváží do soukromých prostor provozovatelky, kde je důkladně za vyšších teplot vypráno v samostatném pracím cyklu, v samostatné pračce, desinfikováno (Sanytol, Savo aj.), usušeno, vyžehleno, zabaleno do nepoužitých igelitových sáčků nebo fólie a odvezeno do provozovny, pokud ji provozovatel má, nebo je uloženo na vyhrazeném místě doma.Stejně tak odváží použitý pracovní oděv, kdy je důkladně za vyšších teplot vyprán v samostatném pracím cyklu, v samostatné pračce, desinfikován (Sanytol, Savo aj.), usušen, vyžehlen, zabalen do nepoužitého igelitového sáčku nebo fólie a odvezen do provozovny, pokud ji provozovatel má, nebo je uloženo na vyhrazeném místě doma.Jednorázové papírové podložky jsou odměřeny z role a přiváženy a odváženy v igelitovém obalu odděleně od ostatního prádla a po masáži se vyhazují do odpadkového koše k tomuto účelu určeného.

VI. Desinfekce

Po ukončení služeb je provedena desinfekce masážního stolu dodržením expoziční doby.Desinfekce se provádí omýváním, postřikem - důležité je dodržování doby expozice a koncentrace.Desinfekce - při použití dezinfečních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce.K desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál,nejsou toxické ani dráždivéK zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkamiPoužívány jsou následující desinfekční přípravky:a) plochy a povrchy - MIKASEPT GRAND, MIKASEPT GAL, MIKASEPT SPREJ..b) ruce - MIKASOFT, MIKASOFT GEL FINE, MIKANO TR..(pozn. rozpis dezinfekčního programu je přílohou provozního řádu)

VII. Zásady osobní hygieny pracovníků a ochrana zdraví spotřebitele :

 • Masér pečuje o tělesnou čistotu vždy před zahájením a po ukončení práce
 • Masér používá ochranné pomůcky dle charakteru vykonávané práce
 • jsou dodržovány hygienické základy mytí rukou. Před a po poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití WC, po manipulaci s odpady a při každém znečištění si pracovník umyje ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího prostředku a dále aplikuje na omyté a suché ruce desinfekční prostředek. Dle potřeby používá na ruce ochranný krém. Nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané.
 • Při poskytování služeb je možno použít jen pomůcky, prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných předpisů, které se na ně vztahují.
 • Při práci se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Používá se pracovní oděv světlé barvy. Dobře udržovatelný a vždy čistý. Je využí-ván pouze k masážím. Používáme také vhodnou zdravotnickou obuv.
 • Pro práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky - zejména rukavice.
 • Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele-maséra nebo zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
 • Nelze provádět výkony na nemocné kůži a pokud jsou shledány kontraindikace k masáži.
 • V rámci ochrany zdraví zákazníka a ochrany poskytovatele služby je před první masáží(terapií) zákazníkovi předloženo "Poučení před masáží (terapií)", kde svým podpisem stvrdí, že byl seznámen s vybranou masáží(terapií) a poučen včetně kontraindikací, pro které není možné službu provést a je si vědom, že jejich neuvedením před poskytnutou službou, nenese masér žádnou zodpovědnost v případě změny zdravotního stavu klienta.
VIII. Ostatní ustanovení:
 • Vstupem provozovatele- maséra do prostor určených zákazníkem se má za to, že zákazník bude dbát pokynů provozovatele-maséra a dbát na bezpeč-nost svou i bezpečnost provozovatele, maséra. Za děti odpovídá rodič.
 • Je-li masírovanou osobou dítě, je při masáži nutná přítomnost rodiče nebo rodičem pověřené dospělé osoby.
 • Neposkytneme službu zákazníkovi, který bude při příchodu provozovatele, maséra ve stavu, kdy je zjevné požití alkoholu nebo návykové látky. Stejně tak neposkytneme službu zákazníkovi, který je zanedbaný, špinavý, v nezvykle znečištěném oděvu.
 • Neposkytujeme erotické služby- masáže. V případě, že tyto služby zákazník vyžaduje nebo svým chováním i v průběhu masáže k nim směřuje nebo obtěžuje nevhodným chováním masírující osobu, bude tato služba ukončena a dále neposkytována.
 • Při poskytování služeb se používají jen pomůcky, kosmetické výrobky a přípravky, které splňují požadavky platných, obecně závazných předpisů, které se na ně vztahují.
 • Vzhledem k charakteru služby, je zákazník upozorněn, aby si odložil na bezpečné místo šperky, které by bránily v masáži. Místo jejich uložení nekontrolujeme.
 • Vzhledem k tomu, že nám zákazník dobrovolně poskytuje některé osobní údaje, při nakládání s nimi proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ"), ve znění pozdějších předpisů.
 • Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00065058 / 002
 • Připomínky a reklamace uplatňuje klient u zodpovědné osoby osobně, telefonicky nebo písemně.
Osoba zodpovědná za zpracování a dodržování provozního řádu: Vladimíra Kalach