OBCHODNÍ PODMÍNKY MOBILNÍCH MASÉRSKÝCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
provozovny mobilních regeneračních a rekondičních služeb "LEČEBNÉ TERAPIE A MASÁŽE"
1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují smluvní vztahy
mezi
podnikatelkou a provozovatelkou provozovny mobilních regeneračních a rekondičních služeb LEČEBNÉ TERAPIE A MASÁŽE
Vladimírou Kalach se sídlem E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město,
IČ: 73335185,
není plátcem DPH
zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Havířova, podnikající
na základě živnostenského oprávnění a Živnostenského listu vydaného dne 3. 3. 2004 s identifikačním číslem 73335185 s provozováním živností:
• volná od 3. 3. 2004
• živnost vázaná od 14. 3. 2012
Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby 3. 3. 2004
Adresa pro doručování:
Vladimíra Kalach, E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město

Telefonní číslo: 702158327
Kontaktní e-mail: lecebneterapieamasaze@seznam.cz
(dále jen "provozovatel")
a
kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen "kupující" ), a uživatelem poskytovaných služeb
( dále jen "zákazník" ).
1.2. Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služeb služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3 Nákupem dárkového poukazu, telefonickým nebo osobním objednáním služby, objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
2. Zdravotní indispozice zákazníka
2.1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
2.2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, apod.
2.3. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného v tomto čl. 8. VOP.
3. Objednávka termínu služeb
3.1. Zákazník provádí objednání termínu služby činěním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:
a) telefonicky
b) osobně u klienta při službě provozovny mobilních regeneračních a rekondičních služeb LEČEBNÉ TERAPIE A MASÁŽE
c) osobně v terénu nebo při službě provozovny mobilních regeneračních a rekondičních služeb LEČEBNÉ TERAPIE A MASÁŽE
4. Termín služby a podmínky k poskytnutí mobilních služeb
4.1. Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem.
4.2. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra k přesunu na místo určení, kde se má objednaná mobilní služba uskutečnit, kapacitu a přípravu před službou
4.3. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu mobilní služba uskutečnit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané mobilní služby. (V případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile bude moci zavolá zpět na zmeškaný hovor. ) Nepoužívejte pro toto volání skrytá čísla. Můžete napsat i sms zprávu. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
4.4. Marný příchod a neuskutečnění služby pro překážku ze strany zákazníka
Dostaví-li se provozovatel na místo sjednané závaznou objednávkou služby a zákazník neumožní uskutečnění objednané služby dle podmínek k poskytnutí služby, je to bráno za marný příchod a budou zákazníkovi účtovány položky dle platného Ceníku služeb- náklady za dopravu a cena objednané služby- masáže, terapie, a to s ohledem, zda se netýkala tato později sdělená absence ze strany zákazníka vážného zdravotního stavu, závažných osobních překážek nebo poruchy dopravního prostředku.
4.5. Podmínky k poskytnutí služby
Služby jsou poskytovány na základě telefonických i osobních objednávek v čase a v místě smluveném se zákazníkem. Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve firemním prostředí v prostorách k tomuto účelu vyčleněných, ve sportovních zařízeních, dle požadavku zákazníka. Masér využívá prostor a sociálního zařízení u zákazníka.
K poskytnutí mobilních masérských služeb je nutné zajištění následujících podmínek:
• možnost dojezdu a parkování před budovou, kde se má služba uskutečn případě umístění prostor vyčleněných k poskytnutí objednané služby od 2. NP výše- výtah nebo zajištění odnosu masérského stolu a pomůcek
• dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu
• dostatečné osvětlení místnosti
• větratelná místnost
• nekuřácké prostředí
• vhodné hygienické podmínky
• přístup k pitné tekoucí teplé vodě
• možnost převléknutí se do pracovního oděvu
• zdravotní stav zákazníka odpovídající požadavkům na objednanou službu
• bezpečí provozovatele-maséra při příchodu, provádění služby a při odchodu
4.6 Neuskutečnění služby pro překážku ze strany provozovatele
Nedostaví-li se provozovatel bez předchozí omluvy k zákazníkovi nebo nemůže-li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro nenadálé překážky- vážný zdravotní stav, závažné osobní překážky, havárii v provozovně, poruchu na zařízení, poruchu na dopravním prostředku, bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín služby.
5. Odmítnutí masáže(služby)
Masáž(služba) může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž(službu) se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž (službu)v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž(službu) se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž(službu) v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže(služby)vyjadřuje nepřístojným způsobem, obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytujeme)
6. Předčasné ukončení masáže(služby)
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže(služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění nebo
b) během masáže (služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek neb
c) během masáže(služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů nebo
d) během masáže(služby) bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytujeme)
7. Prostory zákazníka
K provedení objednané služby budou prostory zákazníka budou přizpůsobeny podmínkám dle VOP 4.5.
7.1. Příchod do prostor zákazníka
7.1.1.Vstupem do prostor zákazníka vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti mobilních služeb provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.
7.1.2.Každý zákazník povinen dbát pokynů provozovatele.
7.1.3. V případě smluvené masáže nebo terapie dítěte nebo osoby, která vyžaduje pomoci druhé osoby z důvodu pohybového nebo jiného handicapu je vždy vyžadována přítomnost jedné doprovázející dospělé osoby.
7.5. Osobní věci a cennosti
7.5.1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti( i šperky) odložené v místě poskytování služby. Provozovatel doporučuje jakékoliv cennosti (i šperky) ponechat uschované mimo místo poskytování služby už s předpokladem nutnosti jejich sundání z důvodu masáže části těla, kde by byla cennost(šperk) překážkou a stěžovala by práci maséra.
7.5.2 Před odchodem dbá zákazník na řádnou kontrolu místa, kde si vše odkládal. Zjistí-li nebo má podezření na odcizení či ztrátu odložené věci, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
7.5.3. V případě skupinové objednávky služby, poskytuje provozovatel nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort (VOP 7.6.). Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neodnesli, co jim nepatří...)
7.6. Odchod z místa služby
Provozovatel poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky služby se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.
8. Informovaný souhlas zákazníka
8.1. Zákazník je před první masáží(službou) instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž (službu) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
8.2. Zákazník je před následnou masáží(službou) tázán na pocity, změny, které mu přinesla předchozí masáž(služba)a je tázán na aktuální zdravotní a psychický stav. Pokud se rozhodne masáž (službu) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
9. Cena služeb a platební podmínky
9.1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele nebo v tištěné podobě při službě provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.
9.2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději po ukončením, a to těmito způsoby:
a) V hotovosti v místě poskytnutí služby k rukám provozovatele. Provozovatel nepřijímá platební karty.
b) Odečtením ceny služby z dárkového poukazu. Je-li hodnota dárkového poukazu vyšší než cena vybrané služby zákazníkem, peníze se nevrací. Zákazník si však může doplatit případný rozdíl objednáním následné služby.
9.3. V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno před plněním tohoto navýšení služeb.
10. Dárkové poukazy
5.1. Hodnota dárkového poukazu je uvedena na přední straně poukazu.
Nabízené hodnoty našich dárkových poukazů:
• Dárkový poukaz LÉČEBNÉ TERAPIE A MASÁŽE na službu v hodnotě 250 Kč
• Dárkový poukaz LÉČEBNÉ TERAPIE A MASÁŽE na službu v hodnotě 350 Kč
• Dárkový poukaz LÉČEBNÉ TERAPIE A MASÁŽE na službu v hodnotě 500 Kč
• Dárkový poukaz LÉČEBNÉ TERAPIE A MASÁŽE na službu v hodnotě 750 Kč
• DÁRKOVÝ POUKAZ NA KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ: 1200 Kč
5.2. Poukaz není směnitelný za peníze a nelze ho rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
5.3. V případě reklamace, Vám u služby, u které byl uplatněn dárkový poukaz, bude vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
5.4. Délka platnosti poukazu je 6 měsíců od data zakoupení až do data vyčerpání služby.
5.5. Platnost poukazu je uvedena na zadní straně, společně s razítkem a podpisem. Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
5.6. Poukazem lze uhradit pouze nákup služby "Léčebné terapie a masáže".
5.7. Nákup služeb se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem provozovatele "Léčebných terapií a masáží".
5.8. V případě ztráty nemůže být Váš dárkový poukaz nijak nahrazen.
6. Ceník služeb
6.1. Ceník služeb je k nahlédnutí v místě poskytování služby při mobilní masérské službě "Léčebné masáže a terapie" v terénu, v provozovně a v místě prodeje doplňkové činnosti a na webovém rozhraní provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Cena může být navýšena v případě dohodnutí termínu mimo pracovní dny, to znamená o víkendech a svátcích. A to tak, že bude k ceně připočten na základě vzájemné dohody smluvní příplatek, který však nepřevýší zvyklou cenu o více než 50 % z ceny, která je stanovena v pracovní den. Všechny uvedené ceny jsou koncové, provozovatel není plátcem DPH.
6.2. Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem.
6.3. Platba za objednané služby se provádí po absolvování procedury, v případě dárkových poukazů, odevzdá zákazník poukaz po absolvování procedury provozovateli. Neučiní-li tak, je služba účtována standardně dle ceníku.
7. Reklamace služeb
7.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.
7.2. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele nebo elektronicky na e-mail: lecebneterapieamasaze@seznam.cz
7.3. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
7.4. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme písemné reklamace:
- v našem sídle;
- v místě podnikání.
7.5. Doporučený postup při reklamaci:
- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat
a) telefonicky(v případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile bude moci zavolá zpět na zmeškaný hovor.) Nepoužívejte pro toto volání skrytá čísla.
b) e-mailem
c) písemně;
- pro usnadnění postupu je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží služby či daňový doklad - účtenku, fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží nebo služby, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
8. Jak vyřizujeme stížnosti?
8.1.Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění (článek 1.1) Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
8.2.Případné stížnosti vyřizujeme písemně, prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v odstavci výše.
8.3. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
9. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
9.1. Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník (i návštěvník) souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele- obsluhujícího maséra.
9.2. Za děti zodpovídá rodič.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Prohlašuji, že nejsem ochotna nést jakoukoliv zodpovědnost za důsledky a komplikace, které by mohly zamlčením významných skutečností o Vašem aktuálním zdravotním či psychickém stavu přímo či nepřímo ohrozit bezpečnost a účinky provedené služby.
10.2.ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ SLUŽBY JE NAŠE I VAŠE PRÁVO
Máte plné právo bez vysvětlení odmítnout provedení dohodnuté služby, pokud se okolnosti setkání nebo náš zdravotní či psychický stav podle vás ukáže nevhodný. Na druhou stranu si také i já vyhrazuji právo odmítnout Vám provedení služby, pokud splňujete některá z níže uvedených kritérií.
Obecně platí, že služby neprovádíme buďto vůbec, omezeně, nebo pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře či terapeuta v těchto případech:
• Ženám v období 2. - 1. den před nebo během menstruace. Záleží na pocitech ženy. Standardně však nemasírujeme oblasti dolů od žeber.
• Ženám v prvních 3 měsících těhotenství nikdy oblasti bederní páteře ani pánve a kyčlí. Provádíme pouze vybrané druhy masáží a terapií.
• Osobám očividně podnapilým nebo pod vlivem jiných omamných látek. Ty bez výjimky nemasírujeme nikdy.
• Osobám očividně akutně nachlazeným nebo nemocným. Ty nemasírujeme vůbec. Provádíme pouze vybrané druhy terapií.
• Osobám očividně psychicky nestabilním, rozrušeným nebo nepříčetným. Ty nemasírujeme vůbec. Provádíme pouze vybrané druhy terapií.
• Osobám s přecitlivělou kůží nebo čerstvě zhojenými ranami. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií.
• Osobám s akutními zraněními nebo dosud nezhojenými ranami. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií.
• Osobám se začínajícími křečovými žilami a viditelnými vlásečnicemi. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií.
• Osobám s křečovými žilami ve vyšších stadiích komplikovanosti. Provádíme pouze ty masáže nebo terapie, které písemně doporučí ošetřující lékař či terapeut.
• Osobám čerstvě po operaci. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.
• Osobám s hojícími se vnitřními zraněními. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.
• Osobám podstupujícím systematickou terapii. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře nebo terapeuta.
11. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 22.6.2019.